Privatumo politika

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Skaitmeta” el. parduotuvės (toliau – Pardavėjas) ir el. parduotuvės www.nanosky.lt pirkėjo (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis sutinkate, kad Pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatyta tvarka bei priemonėmis.

4. Pirkėjas neturi naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti interneto parduotuvės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.
5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

6. Pardavėjas vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

6.1. Asmens duomenys renkami teisėtais tikslais: priimti užsakymui ir jį tinkamai įvykdyti, pristatyti; susisiekti su užsakovu kilus papildomiems klausimams; buhalterinės apskaitos tikslais.

6.2. Pardavėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal LR apibrėžtus įstatymus, todėl asmens duomenys yra tvarkomi teisėtai, tais atvejais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi el. parduotuve taisyklių ir kai sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

7. Pranešame, jog tam, kad Pirkėjas galėtų pasinaudoti visavertėmis paslaugomis Pardavėjo svetainėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies”) svetainės lankomumo statistikos tikslais. Pirkėjas turite teisę nesutikti, kad būtų fiksuojama minėta informacija kompiuteryje (įrenginyje), tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali tapti neprieinamos.

II. Asmeniniai duomenys

8. Pardavėjas gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų visi asmens duomenys , kuriuos pateikiame Pardavėjo el. svetainėje, renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

8.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

8.2. išrašyti visus reikiamus finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

8.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

8.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

8.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

9. Registracijos e-parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti teisingus asmens duomenis.

10. Pardavėjas užtikrina Pirkėjo asmens duomenų saugų tvarkymą ir apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir atskleidimo.

11. Pardavėjas pasilieka teisę statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų.

12. Pirkėjas turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą asmeninę informaciją.

13. Pirkėjas, remiantis Bendru Duomenų Apsaugos Reglamentu (BDAR) turi teisę pateikti prašymą gauti visus asmeninius duomenis, taip pat el. paštu info@nanosky.lt pateikti prašymą jo duomenis ištrinti visiškai.

14. Pardavėjas privalo pateikti prašomus duomenis Pirkėjui arba juos visiškai ištrinti, jei to prašoma, ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.

15. Duomenų subjektas, remiantis Bendru Duomenų Apsaugos Reglamentu (BDAR) savo paskyroje turi teisę pateikti prašymą gauti visus asmeninius duomenis, taip pat pateikti prašymą jo duomenis ištrinti visiškai.

16. Duomenų tvarkytojas privalo pateikti prašomus duomenis duomenų subjektui ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.

17. Duomenų tvarkytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą ištrinti visus duomenų subjekto duomenis, jeigu teisės aktai nenumato kitaip, įsipareigoja tai padaryti ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.

III. Baigiamosios nuostatos

18. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
19. Pardavėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi interneto parduotuve trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Pirkėjo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Pirkėjo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą interneto parduotuvės naudojimą. Pardavėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi interneto parduotuve trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

20. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvėje.

21. Jei po privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Scroll to Top

Noras kurti ypatingą, inovatyvų ir aktualias interjero tendencijas atitinkantį apšvietimą pastūmėjo „Nanosky“ komandą dalintis savo žiniomis bei patirtimi su kitais žmonėmis.

© 2023 NANOSKY, Visos teisės saugomos.