Pirkimo taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.nanosky.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios MB Skaitmeta (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes elektroninėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.Sutarties sudarymas

Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, apmoka už prekes visą kainą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti prekių užsakymo. Jeigu Pirkėjas kreipėsi tiesiogiai į elektroninės Parduotuvės atstovus ar vadybininkus ir gavęs jam paruoštą pasiūlymą jį patvirtino atlikdamas apmokėjimą dėl nuotolinio prekių įsigijimo – jam taikomos visos šios sutarties nuostatos.

Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Šios Taisyklės, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.

Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.Prekės ir jų kainos

Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei elektroninėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą bei kainą elektroninėje Parduotuvėje.

Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta eurais, įskaitant PVM, ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis.

4.Prekių pristatymas

Prekės pristatomos per kurjerį.

Prekių pristatymo terminas nurodomas prie kiekvienos prekės. Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz., gamintojas neturi prekių sandėlyje, transporto kompanijos vėluoja pristatyti prekę, esant force majeure aplinkybėms ir pan.). Prekių pristatymas tokiu atveju gali pailgėti, bet bendras pristatymo terminas bus ne ilgesnis, nei 80 d. Apie tai Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu. Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

5.Atsiskaitymas už prekes

Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

atlikdamas paprastą išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Pardavėjo sąskaitą (Pardavėjo sąskaitos rekvizitai nurodyti el. paštu išsiųstame užsakymo patvirtinimo pranešime).

per mokėjimo sistemą.

Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo nurodytas elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nenurodžius tikslaus užsakymo numerio, užsakymo vykdymas gali būti nesklandus.

Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per nurodytą terminą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

6.Prekių grąžinimas

Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo informuoti Pardavėją apie Sutarties nutraukimą, užpildydamas ir Pardavėjui el. paštu info@nanosky.lt pateikdamas formą dėl prekių grąžinimo, nekokybiškų prekių atveju, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar vaizdo medžiagą, parodančias iškilusią problemą.

Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota. Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų grąžinimą.

Pirkėjas gali grąžinti ar pakeisti tik tas prekes, kurios nėra individualiai pritaikytos Pirkėjui, t.y. nėra ne standartinės ar pagamintos pagal Pirkėjo individualius pasirinkimus (spalvos, dydžio, laido ilgio, priedų komplektacijos ar kt.) išskyrus atvejus, kai prekė yra nekokybiška. Kokybiškų prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė.

Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos, t.y. nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. Grąžinimo atveju užpildoma prekių grąžinimo forma (žr. Taisyklių 6.1 p.), pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar vaizdo medžiagą, parodančias iškilusią problemą. Jei grąžinta prekė atitinka grąžinimo sąlygas, pinigai už prekes pervedami į Pirkėjo sąskaitą per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo dienos. Pristatymo išlaidos nekompensuojamos.

Grąžinama prekė turi būti pristatoma adresu H. ir O.Minkovskių g. 98, LT-46248, KAUNAS MB”SKAITMETA”.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų ar keičiamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.Asmens duomenų apsauga

Užsisakant prekę (-es) elektroninėje Parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, el. paštą, telefono numerį.

Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmeninių duomenų teisingumą.

Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, vykdančius užsakymo pristatymo bei kitas tinkamo įvykdymo paslaugas, taip pat kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

8.Baigiamosios nuostatos

Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia elektroninės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės Parduotuvės paslaugomis.

Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama elektroninės Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas įsigyti prekes bei jų savybes ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el. pašto adresais.

Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Scroll to Top

Noras kurti ypatingą, inovatyvų ir aktualias interjero tendencijas atitinkantį apšvietimą pastūmėjo „Nanosky“ komandą dalintis savo žiniomis bei patirtimi su kitais žmonėmis.

© 2023 NANOSKY, Visos teisės saugomos.